ΧΡΗΜΑ -  ΝΟΜΙΚΑ

Αμαξόπουλος Ηλίας & Συνεργάτες
Δικηγορικό γραφείο στις Σέρρες. Πληροφορίες, δραστηριότητες, δικηγόροι.
http://www.lawyerserres.gr/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 1995. Έχει σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και "Κοινωνικού Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας" και συναφής προς αυτή δραστηριότητες όπως Έρευνες, Μελέτες, Ημερίδες, Συνέδρια.
http://www.anapmak.gr

Βέρος Κωνσταντίνος
Εταιρεία οικονομικών συμβούλων.
http://www.kverros.gr/

Sysnet
Δικτυακός τόπος εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων και διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, με έδρα τις Σέρρες.
http://www.sysnet.gr/