Προσωπικό Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών

Η στελέχωση του προσωπικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3149/2003 όπου περιγράφονται οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται και αυτές που είναι καλυμμένες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 2 1
ΤΕ Διοικητικών 1 0
ΤΕ Πληροφορικής 1 0
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2 3
ΔΕ Διοικητικών 2 0
ΔΕ Οδηγών 2 0
ΥΕ Καθαριότητας 1 1
ΥΕ Φυλάκων 1 0
ΣΥΝΟΛΟ 12 5

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών εργάζονται σήμερα οι εξής:

Μόνιμο Προσωπικό

1. Βραχλιώτου Μαρία : ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος

Προσωπικό (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ΙΔΑΧ

1. Βάσω Μπουτζή : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος - Διευθύντρια
2. Σάκης Ταουσάνης : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
3. Κωνσταντίνα Τρέντου : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
4. Ασημένια Παπούλη : ΥΕ Καθαρίστρια