Σερραίοι συγγραφείς

Σιαμάκης Κωνσταντῖνος

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Ο Δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πολύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια, γεννήθηκε στὶς 15-5-1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν. ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη.
Ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμματα, μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· μετέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς· διάβασε δυὸ συλλαβογράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχαν διαβαστεῖ τὸ 1953· ἔλαβε μέρος ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἐννιὰ διεθνῆ ἤ πανελλήνια ἐπιστημονικὰ συνέδρια· πραγματοποίησε πολλὲς ἐπιστημονικὲς διαλέξεις σὲ διάφορες πόλεις· ὑπῆρξε ἐπὶ πέντε χρόνια τηλεοπτικὸς παραγωγὸς καὶ παρουσιαστὴς τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκπομπῆς του ??Ἀρχαιογνωσία??, πραγματοποιώντας περίπου 250 παρουσιάσεις· καὶ ἔχει συμπληρώσει 30 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς ἐκκλησίας κυρίως στὴ Θεσσαλονίκη ἀλλὰ καὶ σ᾽ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Στὸ στρατὸ ὑπηρέτησε τὴ θητεία του ὡς στρατιώτης - δόκιμος ἀξιωματικὸς ἱππικοῦ - ἀνθυπίλαρχος (11-1-1965 μέχρι 15-3-1967), μετεκπαιδεύτηκε γιὰ ἴλαρχος στὴ Σχολὴ Ἀξιωματικῶν Τεθωρακισμένων (1-31 Ἰουλίου 1971), ἐπιστρατεύτηκε κατὰ τὴ γενικὴ ἐπιστράτευσι ὡς ὑπίλαρχος - διοικητὴς λόχου - ὑποδιοικητὴς τάγματος (20-7-1974 μέχρι 12-10-1974), καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσί του προήχθη σὲ ἴλαρχο καὶ ἐπίλαρχο (ταγματάρχη).

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το δημοσιευμένο συγγραφικό έργο τού Δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη εκτείνεται σε 13.500 τυπωμένες σελίδες.
1. Συγγράμματα. α΄) Φιλολογικά˙ Το Αλφάβητο, Γραφικά, Ο βασικός κανόνας της συνθέσεως των ρημάτων, Οι έκφυλοι, Γλωσσολογία και γραφολογία. β΄) Θεολογικά˙ Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην, Ο Κατάλογος του Muratori, Η ΛΘ΄ Εορταστική Επιστολή του Μ. Αθανασίου, Περί των μεταφράσεων της Καινής Διαθήκης, Ιωάννου 8, 25, Ιωάννου 10, 29, Ιαννής και Ιαμβρής, Οι τελώναι, «Ο πατήρ μου μείζων μού εστιν» (τόμοι 2), Λεξικό της Καινής Διαθήκης, Εξωχριστιανικές μαρτυρίες για το Χριστό, Ορυκτά της Βίβλου, Οι απολογηταί, Ιερωνύμου De viris illustribus (διδακτορική διατριβή), Περί Αναστασίων Σιναϊτών, Δοσιθέου Τόμος Χαράς, Παρθενοσυλλέκτες, Απομνημονεύματα, και 11 συγγράμματα με τα οποία ερμηνεύει τα βιβλία της Αγίας Γραφής Γένεσις, Ιησούς του Ναυή, Κριταί, Ρούθ, Βασιλειών Α΄ και Β΄, Ευαγγέλια Κατά Ματθαίον, και Κατά Ιωάννην, Επιστολές Ιακώβου, και Ιούδα, Αποκάλυψις, Ευαγγέλια Κυριακών, Απόστολοι Κυριακών.
2. Επιστημονικές μελέτες 152˙ 86 φιλολογικές, 66 θεολογικές.
3. ?ρθρα 98˙ 12 φιλολογικά, 86 θεολογικά.
4. Επιστημονικές ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε 9 επιστημονικά συνέδρι-α που έλαβε μέρος, 7 πανελλήνια, και 2 διεθνή. (5 εισηγήσεις φιλολογικές, 4 θεολογικές).
5. Κριτικές εκδόσεις 7 αρχαίων ελληνικών και λατινικών έργων από αρχαία χειρόγραφα (5 έργα αρχαία ελληνικά, 2 λατινικά).
6. Μεταφράσεις 9 αρχαίων ελληνικών και λατινικών έργων (5 αρχαίων ελληνικών, 4 λατινικών). Δύο συγγράμματά του μεταφράστηκαν στην αγγλική (1 φιλολογικό, και 1 θεολογικό) και κυκλοφορούν ιδίως στις Η.Π.Α.
7. Διαλέξεις περίπου 80.
8. Ραδιοφωνικές εκπομπές περίπου 100.
9. Τηλεοπτικές εκπομπές 250 της 1 ώρας στη δική του εκπομπή «Αρχαιο-γνωσία», και περίπου 30 σε εκπομπές άλλων.
10. Διάβασε και 2 γράμματα της μυκηναϊκής συλλαβικής γραφής (γραμ-μικής Β).
11. Έχει την ιστοσελίδα www. philologus.gr

Λίστα όλων των συγγραφέων