Σερραίοι συγγραφείς

Υψηλάντης Τριαντάφυλλος

Γεννήθηκα στις 6 Ιανουαρίου του έτους 1948 στη Θεσσαλονίκη.

Το έτος 1955 εγκαταστάθηκα στη Νέα Ζίχνη Σερρών ένθα ετελείωσα το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Ακολούθως φοίτησα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβα το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

Το έτος 1976 (31 Μαΐου 1976), ύστερα από γραπτό διαγωνισμό, στον οποίο επρώτευσα, διορίσθηκα ως υπάλληλος του Δήμου Σερρών του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικονομικού και στις 31-12-2008 έχω συνολικό χρόνο υπηρεσίας Ε-32, Μ-7, Η-0.

Τον Μάρτιο του 1978 συμμετείχα σε πανελλήνιο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο αναδείχθηκα τρίτος στη σειρά και διορίσθηκα στο Δημόσιο Ταμείο Σουφλίου. Τον διορισμό τελικώς δεν τον αποδέχθηκα κατόπιν παρακλήσεως του τότε Δημάρχου Ανδρέα Ανδρέου.

Είμαι νυμφευμένος με την Φωτεινή Δημητριάδη-Υψηλάντη του Γεωργίου, συνταξιούχο σήμερα του Δημοσίου και έχουμε αποκτήσει δύο παιδιά: Τον Σάββα Υψηλάντη (έτος γεννήσεως 1981), άτομο με ειδικές ανάγκες, φοιτητή επί πτυχίω της Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. και την Μαρίνα (έτος γεννήσεως 1984), φοιτήτρια επί πτυχίω της Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Υπηρεσιακή κατάσταση

Υπηρέτησα: Από 31-5-1976 έως 12-6-1983 ως υπάλληλος στο τμήμα Δ/κού-Προσωπικού και κατά το χρονικό διάστημα από 13-6-1983 έως 4-4-1989 ως Προϊστάμενος-Δ/ντής όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

Ακολούθως από 5-4-1989 έως 4-4-1992 ως Δ/ντής Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών ασκώντας εκ παραλλήλου για το από 1-10-1990 έως 20-8-1992 διάστημα και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του τμήματος της υπηρεσίας καθαριότητας.

Στη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υπηρέτησα αδιαλείπτως μέχρι και την 14 Αυγούστου 2005.

Από 15 Αυγούστου 2005 έως 9-10-2008 ως γενικός Δ/ντής του Δήμου (Πρακτικό Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 4 της 28ης Ιουλίου 2005).

Τοποθετήθηκα προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσεως του Δήμου Σερρών για δεύτερη τριετία από 10-10-2008 κατόπιν της αριθμ. 44134/2558/10-10-2008 αποφάσεως του Δημάρχου που εκδόθηκε σε εκτέλεση του αριθμ. 6/2008 πρακτικού του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου άρθρου 4 του Ν. 3584/2007.

Άσκηση ετέρων αρμοδιοτήτων εκ παραλλήλου των κυρίων καθηκόντων

 Από 1-1-1979 μέχρι 31-12-1982 διά της αριθμ. 30/1979 αποφάσεως Δημάρχου άσκησα και τα καθήκοντα του γραμματέως της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Γραμματειακή υποστήριξη).

 Με την αριθμ. 2926/29-11-1985 απόφαση Δημάρχου και μέχρι της προσλήψεως προσωπικού από το ΚΑΠΗ Δήμου Σερρών άσκησα τα καθήκοντα του γραμματέως του νομικού προσώπου. Δυνάμει του αριθμ. 59262/29-4-1999 εγγράφου του ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) από 1-3-1999 και μέχρι τις 6-3-2003 άσκησα στοΔήμο Σερρών τα καθήκοντα του Α΄ ανταποκριτή του ΟΓΑ.

 Από 26 Σεπτεμβρίου 2002, διά της αριθμ. 36818/2299/28-9-2002 αποφάσεωςΔημάρχου και μέχρι της ολοκληρώσεως των διαδικασιών επιλογήςπροϊσταμένων, ήτοι μέχρι και την 5-5-2004 άσκησα τα καθήκοντα και του Δ/ντή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σερρών.

 Διά της αριθμ. 13282/717/10-5-2000 αποφάσεως του Δημάρχου μου ανατέθηκαν από 11-5-2000, πέραν των καθηκόντων του διευθύνοντος το Κ.Ε.Σ.Υ.Υ. και τα καθήκοντα του υπευθύνου των Σ. Υ. Υ. της ομάδος στόχου 22 του Κ.Ε.Σ.Σ.Υ. Δήμου Σερρών.

 Από 1-1-1979 και μέχρι σήμερα, διά της αριθμ. 878/1978 αποφάσεως του Δημάρχου τηρώ το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

 Διά της αριθμ. 321/1986 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου διεκπεραίωσα τα καθήκοντα του γραμματέως του Συμβουλίου περιοχής της 11ης Εδαφικής Περιφέρειας, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 19, εδαφ. 2δ του Ν.2344/1995.

 Συνέταξα το σύνολο των κανονιστικών αποφάσεων άρθρου 79 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (Κανονισμός λειτουργίας νεκροταφείων, κανονισμός λειτουργίας υπηρεσιών καθαριότητος, κανονισμός εκμετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων κλπ.).

 Εισηγήθηκα προς το Δημοτικό Συμβούλιο όλα σχεδόν τα θέματα εκείνα που απαιτούσαν ιδιαίτερη γνώση και ανάλογη σοβαρότητα..

 Συνέταξα τον Ο.Ε.Υ.

Μέλος Επιτροπών Συλλόγων κλπ.

 Από το έτος 1988 και μέχρι το έτος 1998 υπηρέτησα, στην αρχή ως μέλος και στη συνέχεια ως πρόεδρος του, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο άρθρου 5 του Ν.1188/1981.

 Χρημάτισα πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών (Τ.Ε.Ι.Σ.) από 1-3-2001 μέχρι 31-12-2002 (Απόφ. Τ.Ε.Ι. Σερρών 516/1-3-2001).

 Κατά καιρούς ορίσθηκα ως μέλος Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών ως εξεταστής μαθημάτων (Αστικού Δικαίου, Μαθηματικών κλπ.) προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού (Αποφάσεις Νομάρχη Σερρών ΕΣ/29703/22-12-1988, 28065/14-12-1988, ΕΣ/11560/14-5-1991, ΕΣ/16004/6-7-1993 και ΕΣ/17305/16-7-1993).

 Με την αριθμ. 24378/1582/4-7-2002 απόφαση του Δημάρχου ορίσθηκα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 της προγραμματικής Συμβάσεως: «Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στους Ο.Τ.Α. Ν. Σερρών».

 Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΑΜ 8266).

 Μέλος της ΟΥΝΕΣΚΟ (παράρτημα Σερρών).

 Μέλος του Συλλόγου Σερραίων Λογοτεχνών.

Συμμετοχή σε σεμινάρια - Επιμόρφωση

 Συμμετείχα στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Δοκίμων Διοικητικών Υπαλλήλων Α΄ και Β΄ κατηγορίας επί θεμάτων υπηρεσιακής ενασχόλησης από 13-9-1976 έως 9-10-1976 (Διοργανωτής το Υπουργείο Εσωτερικών -Αθήνα).

 Συμμετείχα από 2-4 μέχρι 4-4-1986 στο Σεμινάριο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Αποκέντρωσης-Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο διευθυντών (Διοργανωτής Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης -Καβάλα. Απόφ. Δημάρχου 6208/31-3-1986).

 Συμμετείχα από 5-2-2001 έως 9-2-2001 στο σεμινάριο με θέμα: «Ποιότητα Υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Διοργανωτής ΙΝ.ΕΠ-Πιστοποιητικό παρακολούθησης 157/14-2-2001).

 Παρακολούθησα το σεμινάριο του τομέως ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΝΑΤΣΜΕΝΤ σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών, που πραγματοποιήθηκε από 9-5-2005 έως 13-5-2005 (Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Αρ. πρωτ. βεβαιώσεως 4322/16-5-2005).

Διαλέξεις - Παρουσιάσεις

 Στις 28 Φεβρουαρίου 1996 παρουσίασα στη Χ Μεραρχία Πεζικού εκπαιδευτική διάλεξη με θέμα: «Δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - μία διαχρονική θεώρηση» (Φ.307/9/10845-2 4020/30-9-1995 έγγραφο Χ Μεραρχίας – 3ο Επιτελικό Γραφείο).

 Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 1999 παρουσίασα στη Διημερίδα με θέμα: «Ύδρευση - Αποχέτευση - Περιβάλλον. Διαρθρωτική Ανάπτυξη. Προοπτικές 2000-2006» που διοργάνωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης εισήγηση με αντικείμενο: «Μείωση απορριμμάτων, μια προοπτική για το παρόν και το μέλλον».

 Στις 29 Απριλίου 2008 κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Νέας Ζίχνης, παρουσίασα το συγγραφικό μου έργο και εισήγηση μου σχετική με την ελληνική γλώσσα.

 Στις 15 Φεβρουαρίου 2009, παρουσίασα στη Νέα Ζίχνη, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Άγιος Γεώργιος, με την ευκαιρία της ονοματοδοσίας της κεντρικής οδού του Δήμου, σε οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και της ημέρας μνήμης για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον αδόκητο θάνατο του Γυμνασιάρχη Κωνσταντίνου Παναγιώτου, δύο ομιλίες: Χρυσόστομος Καλαφάτης (Ιερομάρτυς και Εθνομάρτυς Μητροπολίτης Σμύρνης) και Κωνσταντίνος Παναγιώτου (Γυμνασιάρχης Νέας Ζίχνης).

Διδακτική εμπειρία

 Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτικών Σ.Ε.Κ. και Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. ως εκπαιδευτής με αριθμό μητρώου 403375.

 Ως εισηγητής παρέδωσα μαθήματα για δώδεκα (12) ώρες στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο: «Ανακύκλωση υάλου-χάρτου-αλουμινίου» (Αριθμ. βεβαίωσης 416/22-12-2003 – Διοργανωτής Δ.Ε.Ε.Κ.).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης-Ι ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ν. Σερρών κατά τα έτη

1998-1999, με σύνολο διδακτικών ωρών εκατόν δεκατέσσερις (114).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων, Προστασία του περιβάλλοντος», που υλοποίησε η Δ.Ε.Ε.Κ. από 4-2-2000 μέχρι 7-4-2004, με σύνολο διδακτικών ωρών δεκαέξι (16).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα: «Εκπαίδευση εθελοντών στην αντιμετώπιση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών που υλοποίησε η Δ.Ε.Ε.Κ. από 28-8-2000 μέχρι 23-10-2000, με σύνολο διδακτικών ωρών τριάντα πέντε (35).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων-Προστασία του περιβάλλοντος», που υλοποίησε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, από 16-5-2000 μέχρι 9-8-2000, με σύνολο διδακτικών ωρών δώδεκα (12) (αρ. βεβαίωσης 244/5-12-2000).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Τεχνίτες ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, από 26-11-2004 μέχρι 2-3-2005, με σύνολο διδακτικών ωρών δώδεκα (12) (Διοργανωτής Δ.Ε.Ε.Κ. -αρ. βεβαιώσεως 125/19-4-2005).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα: «Διερεύνηση γνώσεων στην οικονομική πολιτική και διασυνοριακή συνεργασία» που απευθύνετο σε είκοσι (20) Βουλγάρους εργαζομένους του Δήμου Ρεΐτϊοΐι Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. ΙΝΤΕRREG III Α ΡΗΑRΕ CBC Ελλάδα - Βουλγαρία με σύνολο διδακτικών ωρών είκοσι τέσσερις (24) (Διοργανωτής Δ.Ε.Ε.Κ. - Αρ. βεβαιώσεων 393/21-12-2007 και 13/9-1-2008 – χρονικά διαστήματα 3-12-2007 - 14-12-2007 και 3-12-2007 - 21-12-2007).

 Ως εισηγητής συμμετείχα στο πρόγραμμα «Παροχή Σ.Υ.Υ. σε παλιννοστούντες τσιγγάνους και ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στις Σέρρες», από 17-5-2007 μέχρι 31-12-2007 (Διοργανωτής ΔΕΠΚΑ - Αρ. σύμβασης 561/17-5-2007 -αριθ. συνεδριάσεων 160).

 Παρουσίασα στις 6-4-2006 στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους μαθητές του 2ου Τ.Ε.Ε. Σερρών με θέμα «Αντιλήψεις που κυριαρχούν στους χώρους για τη γυναικεία εργασία σε σύγκριση με την ανδρική».

 Ανέλαβα το έργο υλοποιήσεως συνεδριάσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Π.Σ.Υ.Υ. (πρόγραμμα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) για το από 7-7-2003 - 31-12-2003 χρονικό διάστημα (αρ. βεβαιώσεως 1475/17-11-2004 - Διοργανωτής ΔΕΠΚΑ).

 Συμμετοχές σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-11-2007 σε διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης στο Δήμο Ρetrich Βουλγαρίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τους Δήμους Σερρών, Ρetrich ,Razlog, Strumniani με θέμα : «Συζήτηση για τις μεθόδους επιλύσεως διαπροσωπικών και διαθεματικών συγκρούσεων».

 Συμμετείχα στις επίσημες αποστολές του Δήμου προς διεκπεραίωση προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος με τους αδελφοποιημένους Δήμους Fosses Γαλλίας και Veliko Turnovo Βουλγαρίας.

 Εκπροσώπησα το Δήμο Σερρών στις συνεδρίες του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ενώσεως: Εταιρικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διαχείριση της κινητικότητας (Πρόγραμμα ΡΙΜΜS – Ρartner initiatives for the development of mobility management services) από 24 έως 27 Οκτωβρίου 2006 στην ΤΕΚΚΑ88Α Ισπανίας (απόφ. Δημάρχου 1115/2006) και από 8 έως 9 Οκτωβρίου 2007 στο ΟΚΑΖ Αυστρίας (απόφ. Δημάρχου 9549/2007). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις πόλεις BROMLEY Αγγλίας, GRAZ Αυστρίας, ΤΕRRASSA Ισπανίας, ΑLMΑRΑ Πορτογαλίας, STOCKHOLM Σουηδίας, FRANKFURT Γερμανίας.

 Στη συνάντηση των εκπροσώπων των ανωτέρω πόλεων και στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΙΜΜS, στο διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2007 με θέμα: Συμβολή προγράμματος ΡΙΜΜS στη βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη των Σερρών, παρουσίασα την ιστορία της πόλεως των Σερρών (συνοπτικώς) για να γνωρίσουν οι σύνεδροι και το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση, την ταυτότητα της πόλεως.

 Εκπροσώπησα το Δήμο Σερρών, κατά το χρονικό διάστημα 15/10-20/10/2008 στο πρόγραμμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση-μια Κοινότητα με διαπολιτισμικό μέλλον» που πραγματοποιήθηκε στο Veliko Turnovo Βουλγαρίας, παρουσιάζοντας τις ακόλουθες εισηγήσεις διανθισμένες με οπτικό υλικό: 16-10-2008: «Παραδείγματα εφαρμογής των Ευρωπαϊκών πολιτικών με σκοπό την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη στις Σέρρες». 19-10-2008: « Οι αδελφοποιήσεις ως τρόπος προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και κατανόησης».

 9-3-2009: Στη Σερραϊκή Πολιτιστική Εταιρεία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, εισήγηση με θέμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σερρών- Ψηφιακή σύγκληση.Διακρίσεις Για την πολύτιμη συμβολή μου στους εράνους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με το από 16-6-1993 δίπλωμα μου απονεμήθηκε το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ.

 Διά του από 17-7-1994 διπλώματος ανακηρύχθηκα Επίτιμος Δημότης του Δήμου Fosses Γαλλίας.

 Έλαβα το τρίτο βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό διαγωνισμό προς τιμή του Σερραίου λογοτέχνη-ιστορικού Γ. ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ, που προκήρυξε η ΔΕΠΚΑ, για το διήγημα «Η μίζερη ζωή του Τουρνάκη» (Αρ. βεβαιώσεως 1476/17-11-2004 ΔΕΠΚΑ).

 Διά του αριθ. 59/2-6-2008 εγγράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας μου απονεμήθηκαν τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Εταιρείας για το ουσιαστικό και επιτυχές έργο που προσέφερα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Συγγραφική δραστηριότητα

α) Ιστορικά κείμενα Το Άγος των Κερδυλλίων (17-10-1941) - Δημοσιεύθηκε στο Σερραϊκόν Θάρρος την Πέμπτη 10-10-2002.

 Ο αφανισμός της Εβραϊκής Κοινότητας Σερρών. Δημοσιεύθηκε στο Σερραϊκόν Θάρρος, στον Καθημερινό Παρατηρητή και στο Φύλλο 209 του Δ΄ τόμου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ που εκδίδει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.

 Νέα Ζίχνη 1941-1950 (Το Χρονικό του Ζόφου) - Δημοσιεύθηκε στο Σερραϊκόν Θάρρος.

 Η εκτέλεση των 360 (Οκτώβριος 1944) - Δημοσιεύθηκε στο Σερραϊκόν Θάρρος.

 Η Βουλγαρική κατοχή στις Σέρρες - Δημοσιεύθηκε στον 4ο τόμο της εκδόσεως «ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ» και στην εφημερίδα «ΣερραϊκόνΘάρρος» σε συνέχειες, Εκδόθηκε επίσης σε ειδικό ανάτυπο από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΚΑ) Σερρών ΙSΝΝ 1106-2371).

β) Λογοτεχνία

 ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ (διηγήματα)-ΙSΒΝ 960-88960-4-5

 ΚΡΑΥΓΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ (ποιήματα)-ΙSΒΝ 978-960-930081-0

 ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ (ποιήματα)-ΙSΒΝ 978-960-930732-1

 ΦΥΣΑΕΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (ποιήματα)ISBN 978-960-931269-1

 ΑΧΕΟΣ ΝΕΦΕΛΗ (ποιήματα) ISBN 978-960-92856-0.5

γ) Αρθρα σε εφημερίδες -περιοδικάΑ/Α Τίτλος άρθρου Εφημερίδα Ημ/νία

1 Το ανθρώπινο δυναμικό των Ο.Τ.Α. Καθημερινός Παρατηρητής

Φ.2582/26-5-1992

2 Ο Δ/ντής του Δήμου κ. Τρ. Υψηλάντης απαντάει στην ΕΛΜΕΣ Καθημερινός Παρατηρητής Φ. 2295/11-6-1991

3 Η Ιστορία δεν αγνοείται και προπαντός δεν αποτεφρώνεται. Διατηρείται Καθημερινός Παρατηρητής Φ.1766/29-8-1989

4 Θέλει γνώση η ελευθερία Καθημερινός Παρατηρητής Φ.1150/6-8-1987

5 Η Φιλαρμονική του δήμου Σερρών Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10594/8-5-2004

6 Η Βουλγαρική κατοχή στο Λευκώνα Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10419/2-10-2003

7 Έλλογος άνθρωπος-έλλογη κοινωνία Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10183/17-12-2002

8 Ημέρα πένθους και συγκλονιστικής μνήμης για τα ναζιστικά θύματα των Κερδυλλίων Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10133/17-10-2002

9 Μια ενδιαφέρουσα έρευνα-μελέτη του Τρ.Υψηλάντη «Τι έγινε στα Κερδύλλια στις 17-10-1941» Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10130/13-10-2002

10 Το άγος των Κερδυλλίων (17-10-1941) Ακριτική Φωνή Φ.4104/6-10-2002, 4105/8-10-2002, 4106/9-10-2002se συνέχειες

11 Η Βουλγαρική κατοχή στη Ν. Ζίχνη (1941-1944) Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10645/9-3-2005

12 Ο Δήμος Σερρών και οι Δημότες απέκτησαν επιτέλους Φιλαρμονική Ορχήστρα με πνευστά και κρουστά όργανα Σερραϊκόν Θάρρος Φ.10599/14-5-2004

13 Ευχαριστήριο κ. Παναγιώτη Π. Μηλούση «Για τη βουλγαρική κατοχή στις Σέρρες» Σερραϊκόν Θάρρος Φ.11307/27-9-2006

14 Για να καθαριστεί η πόλη χρειάζεται σοβαρότητα και αυστηρότητα Σερραϊκόν Θάρρος Φ.8565/12-7-1997

15 28η Οκτωβρίου 1940 Καθ.Παρατηρητής Φ.3905/27-101996

16 Τα Σέρρας-29η Ιουνίου 1913-82 χρόνια ελευθερίας Καθ.Παρατηρητής Φ.3508/29-6-1995

17 Οι ρίζες της Τοπικής Αυτ/σης στη σημερινή κοινωνία Περιοδικό ΓΙΑΤΙ Αρ.Τ.250/4-1996

18 Περί του Δημοκρατικού πολιτεύματος ο λόγος Καθ.Παρατηρητής Φ.3518/12-7-1995

19 Θεσμοί και άνθρωποι Σερραϊκά (Εβδ.πολιτική εφημερίδα Ν. Σερρών Φ.268/26-7-1999

20 Πολιτική Δημοκρατία της πρόνοιας- Κοινωνική Δημοκρατία Σερραϊκά Φ.267/19-7-1999

21 Από τους καρχαρίες ξέφυγα και νίκησα τίγρεις.Μ’ έφαγαν όμως οι κοριοί- Μπρέχτ Σερραϊκά Φ.266/12-7-1999

22 Επίτιμοι αρχηγοί,πρόεδροι και τελευταίως επίτιμοι δημότες Σερραϊκά Φ.23/28-6-1999

23 Γλώσσα του πολέμου, γλώσσα της πολιτικής Σερραϊκά Φ.22/21-6-1999

24 Τα καλά χαρτιά είναι τα μόνα εν Ελλάδι αναγιγνωσκόμενα βιβλία Σερραϊκά Φ.21/19-6-1999

25 Μαντάμ Ντε Ραμπουγκέ...καλή σου νύχτα Σερραϊκά Φ.20/7-6-1999

26 Βουλευτική ασυλία Σερραϊκά Φ.13/1-12-1998

27 Αν θέλετε τη συμπάθεια των μαζών πρεπει να τους λέτε τα πιο ανόητα πράγματα, ακόμα και τα πιο χονδροειδή (Α.Χίτλερ-Μ.Κατηρί) Σερραϊκά Φ.12/16-11-1998

28 Προς ναυτηλομένους στη θάλασσα της Τοπ. Αυτ/σης Σερραϊκά Φ.11/2-11-1998

29 Την τύχη του κάθε λαός την κάνει μοναχός του κι όσα του κάνει η τρέλα του δεν του τα κάνει ο νους του Σερραϊκά Φ.9/18-10-1998

30 Τα μετά τη νίκη Σερραϊκά Φ.10/26-10-1998

31 Φέτος από την αρχή του χρόνου πέθαναν από χρήση ηρωίνης 187 άτομα. Πέρσι είχαν πεθάνει 232 (είδηση από τα ψιλά της εφημερ.) Σερραϊκά Φ.8/11-10-1998

32 Για μια τοπική αυτ/ση από το λαό και για το λαό Περιοδικό ΓΙΑΤΙ Αρ.Τ.280/10-1988

33 Φοβάμαι Σερραϊκά Φ.7/4-10-1998

34 Το ψωμί του Έλληνα Σερραϊκά Φ.6/27-9-1998

35 Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. (Οδ.Ελύτης) Σερραϊκά Φ.14/8-12-1998

36 Περί της μωρίας Σερραϊκά Φ.5/20-9-1998

37 Όλα για όλους Σερραϊκά Φ.2/1-9-1998

38 «Τις ο την πόλιν εξαπατών ουχ ο μη λέγων α φρονεί» Σερραϊκά Φ.4/13-9-1998

39 Των ζώων χαλεποτάτων εστίν των μεν αγρίων ο τύραννος των δε ήμερων ο κόλαξ (Βία ο Πριηνεύς) Σερραϊκά Φ.3/8-9-1998

40 Πονάω που βλέπω όλα να σαπίζουν σ’ αυτό τον τόπο Αριστοφάνης) Σερραϊκά Φ.1/25-8-1998

41 Πάσα γη χείλος εν και φωνή μία πάσι ΤΥΠΟΣ Φ.1214/29-8-2000

42 Αναμένοντας τη νίκη περί άλλων τυρβάζουμε Περιοδικό ΑΝΤΖΕΝΤΑ Τ.51/Απρίλιος 2000

43 Των κοινών επιμελειών ανταλλάσοντο μη πλουσιότερες αλλ’ ΤΥΠΟΣ

Σερραϊκά Φ.1002/22-10-1999

Φ.24/7-7-1999

44 Όταν η αρχή εκπροσώπησης των πολιτών μετατρέπεται σε απάτη ΤΥΠΟΣ Φ.1102/17-3-2000

45 Εξ επαφής.... ΤΥΠΟΣ Φ.1096/10-3-2000

46 Εξής,Εφεξής Από.... Σερραϊκόν Θάρρος Φ.928/8-12-1999

47 Από τη σύνθεση στην αποσύνθεση ΤΥΠΟΣ Φ.1022/16-11-1999

48 Γιατροί με σύνορα ΤΥΠΟΣ Φ. 1021/14-11-1999

49 Όταν η αξιοπρέπεια θάβεται στα συντρίμμια του σεισμού ΤΥΠΟΣ Φ.1005/20-10-1999

50 Και ξαφνικά διετάχθη εισαγγελική έρευνα ΤΥΠΟΣ Φ.1004/19-10-1999

51 Θεσμοί και Άνθρωποι ΤΥΠΟΣ Φ.1002/15-10-1999

52 Αμερικανικές εκλογές ή καρναβάλι του Χόλυγουντ Σερραϊκόν Θάρρος Φ.9565/18-11-2000

53 Το όμαιμον και το ομόθρησκον Σερραϊκόν Θάρρος Φ.9570/24-11-2000

54 Αλβανολάγνοι και αεροκενολόγοι του Μπουρδιστάν ενωθείτε... Σερραϊκόν Θάρρος Φ.3539/11-11-2000

55 Περί όνου σκιάς ή η αβάσταχτη ελαφρότητα της ανοησίας μας Σερραϊκόν Θάρρος Φ.9551/1-11-2000

56 «Μη παιδί μάχαιραν ...μηδέ ανδρί απαιδεύτω δυναστείαν» Πλούταρχος ΤΥΠΟΣ Φ.1254/24-10-2000

57 Το χρονικό της εκτέλεσης των 360 αξιωματικών και οπλιτών της ΠΑΟ από Βουλγάρους και το ΕΑΜ ΕΛΛΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ Φ.16237/24-10-2000

58 Αειφόρος Ανάπτυξη-λίμνη Κερκίνης ΟΤΑ Σερραϊκόν Θάρρος

ΤΥΠΟΣ Φ.9544/22-10-2000 &

Φ.1250/18-10-2000

59 Αυτή είναι η Ελλάδα ΤΥΠΟΣ Φ.1244/10-10-2000

60 Εξπρές Σαμίνα- το θυσιαστήριο της αδιαφορίας μας ΤΥΠΟΣ Φ.1240/4-10-2000

61 Αναμένοντας την επόμενη πολιτιστική περίοδο ΤΥΠΟΣ Φ.1235/27-9-2000

62 Περί Γιάννας... ΤΥΠΟΣ Φ.1229/19-9-2000

63 Διαπλοκή- Συμπλοκή της αρπαχτής με την εξουσία ΤΥΠΟΣ Φ.1225/17-9-2000

64 Ο ωραιότερος κόπος για τον άνδρα είναι να ωφελεί με όσα έχει και μπορεί Οιδ.Τύρρανος ΤΥΠΟΣ Φ.1220/6-6-2000

65 Όταν οι μειοψηφίες δεν αποδέχονται τις πλειοψηφίες Σερραϊκόν Θάρρος Φ.9020/24-1-1999

66 Οι 5.300 άλλη μια ήττα Σερραϊκόν Θάρρος Φ.9009/13-1-1999

67 Καλά Χριστούγεννα Σερραϊκόν Θάρρος Φ.8998/25-12-1998

68 Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν τω μέσω του.. φωτός Ι.Ανθόπουλος Υφ.Εθν.Παιδείας Περιοδικό ΓΙΑΤΙ Τ.281-282/11ος -12ος

69 Η Βουλγαρική κατοχή στο Δαφνούδι Σερραϊκόν Θάρρος Φ.9985/18-9-2002

70 Ο αφανισμός των Εβραϊκών Κοινοτήτων Καθ. Παρατηρητής

Σερραϊκόν Θάρρος Φ.5465/24-1-2002 &

Φ.9873/1-12-2001

71 Η πονεμένη κοιλάδα της αβύσσου ΤΥΠΟΣ Φ.1492/11-10-2001

72 Το Λυκόφως της υπερδύναμης ΤΥΠΟΣ Φ.1486/3-10-2001

73 Όταν η βαρβαρότητα της Δημοκρατίας προωθεί τη «μαύρη» ΤΥΠΟΣ Φ.1174/4-7-2000

74 Γνήσιοι δημοκράτες σε σας κράζω ΤΥΠΟΣ Φ.1087/24-2-2000

75 Ο Δ/ντής του Δήμου κ. Τρ. Υψηλάντης με ρεαλισμό μιλά για τις δημοτικές επιχειρήσεις Ακριτική Φωνή

Σερραϊκόν Θάρρος Φ.1871/7-4-1995 &

Φ.7889/5-4-1995

76 Άνθρωπος –Πόλη-Περιβάλλον Καθ. Παρατηρητής Φ.2180/24-5-1994

77 Χριστούγεννα Σερραϊκόν Θάρρος Φ.11670/18-12-2007

78 25η Μαρτίου 2007 Σερραϊκόν Θάρρος Φ.11454/27-3-2007Άλλες δραστηριότητες Με την αριθμ. 25929/1460/3-11-1995 απόφαση Δημάρχου μου επετράπη η κατ’ εξαίρεση άσκηση έργου με αμοιβή στη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Συνέταξα αδαπάνως για το Δήμο Σερρών τις τεχνικοοικονομικές μελέτες για τη σύσταση των δημοτικών Επιχειρήσεων: α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΕΠΚΑ), β) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗΠΕΘΕ) ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΓΠΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Δ.Ε.Π.Σ.). Συνέταξα για όλες τις ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις καθώς και για τη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΓΧΕΙΡΗΣΗ» τους εσωτερικούς κανονισμούς υπηρεσιών με τους οποίους καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τους κανονισμούς διαχειρίσεως και τους κανονισμούς των επιχειρήσεων.

 Διεκπεραίωσα όλες τις σχετικές διαδικασίες για τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΓΠΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ».

 Έστησα και λειτούργησα προσωπικώς από το έτος 1983 μέχρι και το 1986 την Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Σερρών.

 Από το έτος 1983 και εφεξής συντάσσω τις λογοδοσίες του εκάστοτε Δημάρχου.

 Συνέταξα τον χάρτη υποχρεώσεων προς τους πολίτες (άρθρο δεύτερο Ν.2690/1999) ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 13145/23-12-2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφ. ΔΣ 578/2004).Χορηγίες

Από το έτος 2006 και εφεξής επιχορηγώ το Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας «Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» με το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ ετησίως, προκειμένου το εν λόγω ποσό να χρησιμοποιείται ως μισθός για τις ετήσιες απολαβές του υπαλλήλου που εργάζεται στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσης και Πολιτισμού. Και τούτο για να καθίσταται δυνατή η λειτουργία της βιβλιοθήκης (κάθε χρόνο μεταξύ εμού και του Πρυτάνεως υπογράφεται ειδικό συμφωνητικό δωρεάς τόσο στην Βουλγαρική όσο και στην Ελληνική γλώσσα.

Λίστα όλων των συγγραφέων