Σερραίοι συγγραφείς

Χιώλος Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Χιώλος του Βασιλείου εγεννήθη εις την Αλιστράτην Σερρών.

Εσπούδασε Νομικά εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης και Πολιτικάς και Οικονομικάς Επιστήμας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών.

Υπηρέτησε την στρατιωτικήν του θητείαν εις την Πολεμικήν Αεροπορίαν με τον βαθμόν του εφέδρου Ανθυποσμηναγού.

Το 1964 διωρίσθη δικηγόρος εις Αθήνας, όπου και δικηγορεί μέχρι σήμερον.

Το 1985 ανηγορεύθη ομοφώνως Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με ομόφωνον απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ανεκηρύχθη Αντεπιστέλλον Μέλος αυτής.

Διετέλεσεν επιστημονικός συνεργάτης και τακτικόν μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Ενώσεως Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών - Μακεδόνων - Θρακών).

Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Σερρών -Μελενίκου.

Αντιπρόεδρος των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων Ελλάδος

Αντιπρόεδρος της «Μακεδονικής Εστίας»

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών.

Είναι μέλος της Πανελληνίου Ενώσεως Επιστημόνων, της Ενώσεως Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, και πολλών άλλων Επιστημονικών Συλλόγων.

Εδημοσίευσε πολλάς μελέτας δια το Δημόσιον Δίκαιον και άλλα συναφή επιστημονικά θέματα εις νομικά περιοδικά.

Εδημοσίευσε και εξακολουθεί να δημοσιεύη συνεχώς εις εφημερίδας και περιοδικά άρθρα εθνικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, δια την προβολήν των εθνικών μας δικαίων.

Ο Κωνσταντίνος Χιώλος με την συμμετοχήν του εις τα Μακεδόνικα Σωματεία, με τας ομιλίας του και την αρθρογραφίαν του εις εφημερίδας και περιοδικά, επιτελεί έργον εθνωφελές και βοηθεί εις την προβολήν και επιδίωξιν των εθνικών μας δικαίων, επιδεικνύων ιδιαίτερον ενδιαφέρον και ευαισθησίαν δια την προβολήν της ελληνικότητος της Μακεδονίας.

Δια το εν γένει επιστημονικόν, εθνωφελές και κοινωνικόν του έργον, έχει τύχει πολλών τιμητικών διακρίσεων.


Έργα του:

1. Δημοτικαί και Κοινοτικαί Συντάξεις, 1972

2. Μακεδονία, 1977

3. Νικόλαος Κ. Τσίμπας, 1979

4. Πειθαρχικός κώδιξ, 1979

5. Η Αλιστράτη των Σέρρών, 1981

6. Η νομιμοποίησις του πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την διαδικασίαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, 1981

7. Κατάχρηση εξουσίας ως λόγος ακυρώσεως των εκτελεστών διοικητικών πράξεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 1985

8. Τα 80χρονα από την απελευθέρωση των Σερρών, 1993

9. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας ανά τους αιώνες, 1993

10. Αναστάσιος Πολυζωίδης, 1994

11. Ο εθνομάρτυς Μητροπολίτης Χρυσόστομος Καλαφάτης, 1996

12. Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός βίος εις τας αρχαίας Αθήνας, 1998

13. Ο Μακεδονικός Αγώνας και οι πολιτιστικοί σύλλογοι των Σερρών (ομιλία), 2000

14. Σελίδες από την ένδοξη ιστορία της Αλιστράτης, 2001

Λίστα όλων των συγγραφέων